Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Fikuro Oy 
Y-tunnus: 2863378-2 

Yhteystiedot:  

Kuusitie 8 
19650 JOUTSA 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 

Jussi Seppälä 
Kuusitie 8 
19650 JOUTSA 

tuki (at) fikuro.fi 

2. Fikuron ja Fikuron asiakkaan käsittelemät tiedot 

Fikuron käsittelemät tiedot 

Fikuro Oy tallentaa ja käsittelee ohjelmiston käyttäjätietoja. Henkilön tietoja tarvitaan asiakkaan yhteyshenkilönä ja palvelun käyttäjänä. Fikuro toimii tällöin rekisterinpitäjänä. 

Fikuro Oy tallentaa ja käsittelee myös omien asiakkaidensa (asiakasrekisteri) ja toimittajiensa (toimittajarekisteri) tietoja. Fikuro toimii tällöin rekisterinpitäjänä. 

Asiakkaan käsittelemät tiedot 

Fikuro Oy käsittelee asiakkaidemme omien asiakkaiden (asiakkaan hallinnoimien asiakkaiden) tietoja asiakkaiden puolesta. Näitä tietoja ovat: 

 • Asiakkaat (asiakasrekisteri) 
 • Toimittajat (toimittajarekisteri) 

Tällöin asiakkaamme (ei siis Fikuro Oy) määrittelee tietojen käyttötarkoitukset. Asiakkaasta tulee tällöin rekisterinpitäjä. Fikuro Oy on tällöin henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee tietoja asiakkaan puolesta asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas varmistaa käsiteltävien henkilötietojen oikeudelliset perusteet tietosuojalakien mukaisesti. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään sopimuksen, suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella. Tietoja tarvitaan asiakkaan yhteyshenkilönä ja palvelun käyttäjänä. Henkilötietoja käytetään mm. seuraaviin tarkoituksiin: 

 • Fikuron tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen sekä ylläpitoon 
 • Kehittämiseen ja laadunvarmistamiseen 
 • Tiedottamiseen 
 • Tuotteiden ja palveluiden väärinkäytön estämiseen 
 • Käyttäjätuen tarjoamiseen ja palveluiden seurantaan 
 • Liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen 
 • Palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja kohdennettuun asiakasviestintään 
 • Tietoturvan ja palveluiden turvallisuuden varmistamiseen ja väärinkäytösten estämiseen 
 • Markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille 
 • Laskutukseen ja asiakassuhteen ylläpitoon. 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, niin asiakkaan hallinnoimien tietojen käyttötarkoitukset määrittelee Fikuro Oy:n asiakas. 

Rekistereihin tallennettavat henkilötiedot 

Käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

 • Perustiedot: nimi ja puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, yritys  

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

 • Perustiedot: nimi ja puhelinnumero, sähköpostiosoite, uutiskirjeilmoittautumiset  
 • Henkilön yritystiedot: yritys, rooli yrityksessä, yhteydenotot ja neuvottelut  
 • Analytiikkatiedot: esim. uutiskirjeen lukijaseuranta  
 • Käyttäjätiedot: Fikuron tuottamien järjestelmien ja palveluiden käyttäjärooli ja järjestelmien käyttötiedot  
 • Palautekanavatiedot: Fikuron nettisivujen kautta tulleet palautteet, nimi, yhteystiedot, palaute 

Toimittajarekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

 • Perustiedot: yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, yritys  

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjän määrittelemään osoitteeseen (kts. kappale 1). 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn työnantajalta tai sidosryhmiltämme sekä toimittajiltamme heidän alihankkijoidensa osalta. Suoramarkkinoinnin ja uusasiakashankinnan kampanjatarkoituksiin voimme kerätä tietoa myös julkisista lähteistä tai yritysrekistereistä. 

Käyttäjätiedot sekä asiakas-ja toimittajatiedot saadaan Fikuro Oy:n asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä. 

Asiakkaan asiakas-ja toimittajatiedot saadaan Fikuro Oy:n asiakkaalta tietosuojalakien mukaisesti. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Fikuro Oy:n ulkopuolelle.  

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen ilmoitettua tarkoitusta varten. Tietoja voidaan säilyttää vielä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin kohtuullisen ajan verran. Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita. Jatkossa voimme käyttää tietoja tilastollisissa tarkoituksissa, jolloin ne anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan. 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Henkilötietoja käsittelevät pääsääntöisesti Fikuro Oy:n työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Fikuro Oy käyttää asiakasrekisterinsä ylläpidossa, sähköpostitiedottamisessa ja tiedostojen tallennuksessa seuraavia palveluita: Google G Suite, Microsoft Office 365, Ferppi, HubSpot. Em. palveluntarjoajien palvelut noudattavat GDPR:n asettamia vaatimuksia palveluissaan. 

Asiakkaan asiakas-ja toimittajarekisteriä käsittelee pääasiassa Fikuro Oy:n asiakas. Tämä tarkoittaa asiakasyritystä ja sen määriteltyjä työntekijöitä. Fikuro Oy:n työntekijät voivat käsitellä tietoja asiakkaan pyynnöstä. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun tietojen käsittelyn tarkoitusten tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Fikuro Oy voi käyttää henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Käytön tarkoituksena on parantaa palveluita Fikuro Oy:n asiakkaille tarjoten heille enemmän tietoa heidän asiakkaistaan ja toimittajistaan. 

12. Tietosuoja 

Fikuro Oy varmistaa, että henkilötiedot on suojattu luvattomalta käytöltä. Fikuro Oy käyttää asianmukaisia teknisiä ratkaisuja ja tietosuojaohjeistusta suojatakseen tiedot. 

Valikko Sulje valikko
Lähetä sähköpostia Soita

Tilaa uutiskirjeemme!

Lähetämme postia kiinnostavista asioista muutamia kertoja vuodessa.

Fikuro Oy