Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Fikuro Oy

Y-tunnus: 2863378-2

Yhteystiedot: 
Kuusitie 9
19650 JOUTSA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Jussi Seppälä
Kuusitie 8
19650 JOUTSA

tuki (at) fikuro.fi

2. Rekisteröidyt

Fikuron käsittelemät tiedot

Fikuro Oy tallentaa ja käsittelee ohjelmiston käyttäjätietoja. Henkilön tietoja tarvitaan asiakkaan yhteyshenkilönä ja palvelun käyttäjänä. Fikuro toimii tällöin rekisterinpitäjänä.

Fikuro Oy tallentaa ja käsittelee myös omien asiakkaidensa (asiakasrekisteri) ja toimittajiensa (toimittajarekisteri) tietoja. Fikuro toimii tällöin rekisterinpitäjänä.

Asiakkaan käsittelemät tiedot

Fikuro Oy käsittelee asiakkaidemme omien asiakkaiden (asiakkaan hallinnoimien asiakkaiden) tietoja asiakkaiden puolesta. Näitä tietoja ovat:

 • Asiakkaat (asiakasrekisteri)
 • Toimittajat (toimittajarekisteri)

Tällöin asiakkaamme (ei siis Fikuro Oy) määrittelee tietojen käyttötarkoitukset. Asiakkaasta tulee tällöin rekisterinpitäjä. Fikuro Oy on tällöin henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee tietoja asiakkaan puolesta asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas varmistaa käsiteltävien henkilötietojen oikeudelliset perusteet tietosuojalakien mukaisesti.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käyttäjätietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella. Käyttäjät ovat Fikuro Oy:n asiakkaita. Henkilön tietoja tarvitaan asiakkaan yhteyshenkilönä ja palvelun käyttäjänä. Henkilötietoja käytetään:

 • Käyttäjien tunnistamiseen
 • Tiedottamiseen
 • Tuotteiden ja palveluiden väärinkäytön estämiseen
 • Käyttäjätuen tarjoamiseen
 • Tuotteiden ja palveluiden parantamiseen
 • Tietoturvan parantamiseen

Fikuro Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteriä käytetään laskutuksen ja asiakassuhteen ylläpitoon.

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, niin asiakkaan hallinoimien tietojen käyttötarkoitukset määrittelee Fikuro Oy:n asiakas.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • yritys

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • yhteyshenkilö
 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Toimittajarekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • yhteyshenkilö
 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Uutiskirjeen tilaajarekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • sähköpostiosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjän määrittelemään osoitteeseen (kts. kappale 1).

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjätiedot sekä asiakas-ja toimittajatiedot saadaan Fikuro Oy:n asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä.

Asiakkaan asiakas-ja toimittajatiedot saadaan Fikuro Oy:n asiakkaalta tietosuojalakien mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Fikuro Oy:n ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen ilmoitettua tarkoitusta varten. Tietoja voidaan säilyttää vielä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin kohtuullisen ajan verran. Tiedot poistetaan kun niitä ei enää tarvita. Jatkossa voimme käyttää tietoja tilastollisissa tarkoituksissa jolloin ne anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Käyttäjärekisteriä sekä Fikuron asiakas-ja toimittajarekisteriä käsittelevät Fikuro Oy:n työntekijät.

Fikuro Oy käyttää sähköpostitiedottamisessa sekä tiedostojen tallennuksessa Googlen G Suite palvelua. Google on sitoutunut noudattamaan GDPR:n asettamia vaatimuksia palveluissaan, jolloin voidaan olettaa riittävä tietosuojan taso. (https://cloud.google.com/security/gdpr/)

Asiakkaan asiakas-ja toimittajarekisteriä käsittelee pääasiassa Fikuro Oy:n asiakas. Tämä tarkoittaa asiakasyritystä ja sen määriteltyjä työntekijöitä. Fikuro Oy:n työntekijät voivat käsitellä tietoja asiakkaan pyynnöstä.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Fikuro Oy voi käyttää henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Käytön tarkoituksena on parantaa palveluita Fikuro Oy:n asiakkaille tarjoten heille enemmän tietoa heidän asiakkaistaan ja toimittajistaan.

12. Tietosuoja

Fikuro Oy varmistaa, että henkilötiedot on suojattu luvattomalta käytöltä. Fikuro Oy käyttää asianmukaisia teknisiä ratkaisuja ja tietosuojaohjeistusta suojatakseen tiedot.

Valikko Sulje valikko
Lähetä sähköpostia Soita

Tilaa uutiskirjeemme!

Lähetämme postia kiinnostavista asioista muutamia kertoja vuodessa.

Fikuro Oy